Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdagmiddag 21 februari 2023 in De Hof van Ammers.

1-Opening door de voorzitter

2-Notulen jaarvergadering dinsdag 15 maart 2022. (lees hier alvast de notulen)

3-Financieel verslag door onze penningmeester, Ali Rijkse-Korver, over 2022.

*Jaarrekening

*Verslag kascommissie.

*Benoeming nieuwe kascommissie.

*Begroting 2023.

4-Jaarplan 2023.

5-Bestuursverkiezing.

*Aftredend en herkiesbaar Ariena Jongejan.

6-Rondvraag.

7-Pauze.

8-Hr. J. Elshout is onze gast. Hij gaat ons vertellen over internetoplichting.

9-Sluiting door onze vicevoorzitter.

Na afloop napraten onder het genot van een drankje.

Wilt u de presentielijst tekenen?