Over ons

De PCOB-afdeling Liesveld is een onafhankelijke vereniging die deel uitmaakt van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Deze bond is op 1 januari 2024 gefuseerd met de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en zullen samen verder gaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn we de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren. 

De leden van onze afdeling komen uit de voormalige gemeente Liesveld, met daarin de woonkernen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk. Na een gemeentelijke samenvoeging is dit nu de gemeente Molenlanden geworden.

Onze afdeling is zelfstandig, met een eigen bestuur, statuten en activiteitenprogramma. Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen om activiteiten met elkaar te ondernemen en samen te zijn. Jaarlijks bieden wij onze circa 210 leden een gevarieerd aanbod van activiteiten aan.

De afdeling is opgericht op 11 april 2006 en draagt sindsdien bij aan de behartiging van belangen, de participatie in onze samenleving en de ontmoeting via sociaal-culturele activiteiten met haar leden.

Prioriteit voor ANBO-PCOB is om de stem van senioren stevig te laten horen in de politiek. Met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht zullen vraagstukken rondom ouder worden in toenemende mate de politieke agenda moeten gaan bepalen.

Doelstelling

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) is een belangenorganisatie die zich richt op de belangenbehartiging van ouderen, specifiek binnen de protestants-christelijke gemeenschap. De doelstellingen van de PCOB omvatten doorgaans verschillende aspecten:

  1. Belangenbehartiging: De PCOB streeft ernaar om de belangen van ouderen te behartigen, met betrekking tot zorg, welzijn, wonen, inkomen en andere relevante kwesties. Ze zetten zich in voor een goede kwaliteit van leven voor ouderen en proberen invloed uit te oefenen op beleidsmakers en instanties om de positie van ouderen te verbeteren.

  2. Ontmoeting en sociale verbinding: De PCOB organiseert vaak activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om sociale contacten tussen ouderen te bevorderen. Hierdoor ontstaan netwerken waarbinnen ouderen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en een gevoel van gemeenschap kunnen ervaren.

  3. Informatievoorziening en ondersteuning: De bond biedt informatie en ondersteuning aan ouderen en hun families, bijvoorbeeld door middel van voorlichting, publicaties en adviesdiensten. Dit kan gaan over zorgvoorzieningen, wet- en regelgeving, financiën en andere relevante onderwerpen.

  4. Signaleren van problemen: De PCOB fungeert ook als een organisatie die problemen signaleert die specifiek van belang zijn voor ouderen in de samenleving. Hierdoor kan de organisatie aandacht vragen voor bepaalde knelpunten en mogelijke oplossingen aandragen.

Over het algemeen streven we naar een samenleving waarin ouderen volwaardig kunnen deelnemen, met respect voor hun waardigheid, zelfstandigheid en rechten. De precieze doelstellingen en activiteiten kunnen echter variëren afhankelijk van de tijd en de specifieke behoeften van de doelgroep.

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit zes thema’s: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

Door lid te worden helpt u ons om gezamenlijk op te komen voor de belangen van ouderen, waar dat ook nodig is.

Wat doen wij?

  • Het bestuur van de afdeling Liesveld organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting.
  • Maandelijks wordt een ontspannende middag georganiseerd, al dan niet met een gastspreker. Jaarlijks organiseren we een bustocht en een high tea. In de zomer plannen we meerdere fietstochten en gaan we kersen eten bij de landwinkel Pek in Langerak. Voor details van elke activiteit verwijzen we graag naar de Agenda.
  • Maandelijks staan deze activiteiten vermeld in onze Nieuwsbrief. Het organiseren van deze activiteiten vinden wij belangrijk, omdat bij veel ouder wordende mensen de eenzaamheid vaak toeslaat.
  • Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies met betrekking tot zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
  • Leden van de PCOB kunnen profiteren van diverse ledenvoordelen. Meer informatie hierover is te vinden op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB afd. Liesveld is altijd op zoek naar nieuwe leden. We zoeken senioren die ons werk willen ondersteunen en actief willen meewerken aan hun eigen toekomst en die van ons, en die oog hebben voor ouderen die het minder goed getroffen hebben.

Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie en/of het verlies van regie over het leven. Deze groep heeft ook onze aandacht nodig. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij onze afdeling van PCOB Liesveld.”

Als u actief wilt meewerken, neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.

Tenslotte

Wij hopen met het werk, van en voor ouderen, nog heel veel jaren door te kunnen gaan in de wetenschap dat God ons werk zal zegenen.