Notulen jaarvergadering 2024

Notulen van de jaarvergadering PCOB-Liesveld gehouden op dinsdag 20 februari 2024 in de Hof van Ammers.

77 personen hebben de presentielijst getekend.

Fijn dat u er aan gedacht heeft bij binnenkomst of in de pauze.

Er zijn 82 kopjes koffie/thee uitgeserveerd. Dus enkelen van u zijn nog vergeten om te tekenen.

1-Opening.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, sprak een welkomstwoord. “U bent in grote getale gekomen. Dat is een heel verschil met andere verenigingen waar de jaarvergadering gehouden wordt. Heel fijn! Hartelijk welkom. In het bijzonder welkom aan onze nieuwe leden. We hopen dat u een fijne tijd bij ons mag hebben”.

Moeten er nog wijzigingen plaats vinden in de agenda? Zo nee, dan volgen we de agenda zoals die door onze webmaster, Piet Brouwer, op de beamer verschijnt.

Als openingslied koos Nico psalm 117.

Loof de Heere alle gij volken

Prijst Hem alle gij natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons

En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja ( prijst de Heer)

Dit zongen we zelfs in canon! O.l.v. onze dirigent, Cor Resseler, en onze oud schoolmeester/voorzitter, Nico Jongerius.

Het klonk mooi. U bent daarom gelijk allemaal uitgenodigd voor het PCOB gelegenheidskoor voor onze Paasbijeenkomst en onze muziekmiddag.

Nico las Psalm 117. “Alle gij volken, loof de Heer”.

Nico ging voor in gebed. Dankte voor het afgelopen  bestuurlijke jaar. Uw ontferming en omarming, Uw steun als dierbaren ons ontvielen. Ontferm U over ons in een wereld die zo dreigend op ons af komt. Maar dwars door alles heen zien wij op U.

Nico gaf een korte uitleg over deze kortste psalm in de Bijbel.

Psalm 117 werd ook wel eens de “hooipsalm” genoemd. Een psalm voor na het eten als het heel druk was op de boerderij. Als het hooi binnengehaald moest worden. Psalm 117 is een zgn. hallel psalm. Hallel slaat op het woord Halleluja. Het komt goed want God is goed.

Met elkaar willen we nu de namen noemen van hen die ons in het afgelopen jaar 2023 zijn voorgegaan. We zullen hen, zo mogelijk staande, herdenken met één minuut stilte.

Zeven personen zijn ons door de dood ontvallen.

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer

Aan Hem behoren wij toe.

2-Notulen van de jaarvergadering van 21 februari 2023.

Deze worden goedgekeurd.

3-Penningmeester.

Financieel verslag door onze penningmeester mevrouw Ali Rijkse-Korver.

Ali presenteert het jaarverslag 2023.

De kascontrole is uitgevoerd op 6 februari 2024. Hr. H. Mul doet verslag. Hr. Mul stak een A4 papier omhoog waarop in grote letters O.K. stond.

Dat vond hij blijkbaar toch wel erg makkelijk. Daarom deed hij in ambtelijke taal verslag via de microfoon.  In ieder geval, de kascommissie was dik tevreden.

De nieuwe kascommissie bestaat uit hr. J. de Gier en mevr. M. v/d Broek-den Besten.

Nieuw reserve lid is mevr. P. Huisman-van Wijngaarden.

We kunnen de penningmeester déchargeren.

Ali presenteert de  begroting 2024 .

Hr. Mul merkt op dat de opbrengst van de fooienpot maar met een bescheiden bedrag begroot wordt. Gezien het bedrag van 2023, € 1150,45,  hoopt hij niet dat u nu denkt wel met de helft van uw gift te kunnen volstaan.

Ali zegt dat hr. Mul het precies goed verwoord. “Een bescheiden bedrag begroot”.

4-Ledenwerver.

Jan vertelt over zijn ledenwerfactie op de laatste Passage avond waar hij een uitnodiging voor kreeg. Het heeft onze PCOB enkele nieuwe leden gebracht.

5-Activiteiten.

Ariena geeft een terugblik 2023 en een jaarplan 2024. Alles deo volente, zo de Heere wil en wij leven.

De fietscommissie deed zoals gebruikelijk verslag in dichtvorm.

Fietstocht één.

Drie data hebben in de nieuwsbrief gestaan

Teuni, Lijda en Jan zullen ze nog even nagaan.

14 juni om 14.00 uur starten in Groot-Ammers en op het Fortuynplein staan.

Ons doel was naar de “Koffiemolen”in Streefkerk te gaan.

Jij had toch contact opgenomen met hr. Schot?

Hij was verrast en zei: ik hoop dat het mooi weer wordt

Jullie zitten dan op het terras heerlijk op je gemakkie

Ik ga voor jullie wat lekkers bakken en zet een vers bakkie

Dus 14 personen gaan op weg met in de voorhoede Jan

Die weet de weg, we kwamen langs mooie wegen in Streefkerk an.

Een trouwe fietser vroeg aan mij:

Ga je mee met mij als ik met de auto rij?

Zo gezegd, zo gedaan, jullie kwamen als eerste bij de molen aan.

Maar al gauw zagen jullie de fietsers komen

De helft ging eerst naar de gerestaureerde molen.

De andere helft ging op de koffie aan.

Lekker in de zon, hr. Schot had gebakken, dat liet niemand staan.

We wisselden van groep en kregen van de molenaar uitleg

Wat een verteller, wat wist hij veel van de molen, zeg!

Na deze uitleg, de tijd ging vlug, we moeten nodig gaan.

Fietsen van slot en weer op Groot-Ammers aan.

Op het Fortuynplein gingen we allen uiteen.

Een ieder ging voldaan huiswaarts heen.

Fietstocht twee.

14.00 uur starten bij de Vijverhof in Nieuwpoort

Eerst allemaal de vestjes aan, dat hoort.

O ja, ik vond het leuk met de groep op de foto te gaan.

Ik vroeg Dinie Resseler, ze zei; ja hoor, ga allen maar staan.

Nu allemaal op de pedalen gestapt

En naar verzorgingshuis De Zes Molens in Hoornaar getrapt.

Jan weet precies hoe hard hij rijdt

En komt altijd precies op tijd

Trouwe PCOB-ers heetten ons welkom en waren na gekomen

Maar hadden wel de auto genomen

De koffie was al gezet, dus ook goed gepland

We werden met een lekkere gevulde koek verwend

Na een poosje te hebben bijgepraat

Zei Jan; ik hoop dat jullie nu weer met mij meegaat

Hij was van plan niet zo ver te gaan….want

Bij ijsboerderij De Boer is hij gestrand.

Een ijsje groot of klein, diverse smaken kan

Je snapt het niet, sommigen lusten er wel pap van

In de zon, we smulden op het terras

Wat troffen we het dat het mooi weer was.

Na deze pauze spoorde Lijda de groep aan

Om via een andere route  weer terug te gaan.

Fietstocht drie.

Teuni en ik zeiden , nu eens niet naar een molen

Maar toch zijn we er weer terecht gekomen.

Jan was gaan kijken bij Graan&Zo  in Oud-Alblas

Een mooi terras, een winkel erbij, hij dacht dat het wat was

9 augustus we stappen in Nieuwpoort bij de Vijverhof op

Vestjes aan, zonnebril en petje op, mooi weer, wat een bof

16 fietsers kwamen netjes achter mij aan

Via een mooie route zijn we naar Oud-Alblas gegaan

Met applaus verwelkomt door degenen die met de auto waren gekomen.

Op het terras waren gereserveerde plaatsen, dus daar plaats genomen

Na zo’n fietstocht krijg je in koffie wel zin

De kok had lekkere kruidkoek gebakken, dat ging er wel in.

De winkel werd ook goed bezocht

Er werden nootjes, meel en cadeaus gekocht.

Na gezellig bijgepraat te hebben spoorde Lijda de groep aan

Op ons gemakje via een andere route verder te gaan.

Jan weer voorop, allen met goede moed

Ja, nog even op de Vuilendam aan, het ijsje smaakte goed

Hierna is de groep uitelkaar gegaan

Een ieder weer op Groot-Ammers en Nieuwpoort aan

Dit was een terugblik van drie fietsmiddagen

Van’ t jaar hopen we ze weer uit te zetten, dat zal zeker slagen.

Dames en heren willen jullie de tochten mee beleven?

Pak je fiets en bel even!

Nico bedankt alle vrijwilligers. Iedereen hartelijk dank voor al het werk dat we met elkaar verzetten. Het wordt zeer gewaardeerd want anders waren er niet zoveel naar deze vergadering gekomen.

En we hebben weer iemand gevonden die een schakel wil zijn tussen onze leden en de gemeente Molenlanden m.b.t. de W.M.O. Jan de Gier,  fijn dat je dat op je wilt nemen.

6-Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar Albert den Besten. Albert, fijn dat je wilt blijven.

Aftredend en niet herkiesbaat Lineke van Wijk. Met elkaar hebben we besloten dat het zo goed is. Heel fijn dat je bij ons was. Dank je wel voor de bijdrage die geleverd hebt. Namens ons allen dank je wel en een warm applaus. Lineke kreeg ook een mooi boeket.

7-Rondvraag.

*Mevrouw T. van Luik-Kuil vraagt waarom we een digitale Nieuwsbrief krijgen en een papieren versie. Mevrouw vraagt dit vanuit het oogpunt van kostenbesparing. Papier is duur.

Antwoord: Als bestuur hebben we het daar al over gehad. We waren van mening dat het geen doen is om dat uit te zoeken. De één wil een digitale Nieuwsbrief, de ander wil een papieren versie en een derde wil het allebei “Want op papier leest het prettiger” Bovendien verhuist er nog weleens iemand, dan is het hele schema weer door de war.

Hr. H. Mul haakt hierop in door op te merken dat het dan voor de bezorgers van het Magazine te lastig wordt. Deze bezorgers zijn nl. ook allemaal vrijwilligers.

*Hr. W. Hak vraagt of er afspraken gemaakt zijn tussen ANBO en PCOB.

Antwoord: ANBO en PCOB zijn te klein om zelfstandig te functioneren. Tussen KBO en PCOB is dat mislukt. Samenwerking is daarom noodzakelijk. Een leidende vraag voor de nieuwe organisatie is “Wat kunnen we doen voor de samenleving die zo vergrijst?” De identiteit van beide organisaties blijft ongewijzigd. “Laten we elkaar vrij laten en respecteren”.

8-Pauze.

Toen was er koffie!

9-Jan introduceert onze gasten van de Donkse Hoeve d.m.v. een gedicht van Hanny Otten.

Er hangt een mantel om mijn schouders”.

Het verslag hiervan werd naar de website en onze Nieuwsbrief gestuurd.

10-Sluiting.

Jan bedankte de dames van de Donkse Hoeve voor de leuke presentatie die ons een inkijkje gaf in het leven op een zorgboerderij.

Jan sloot af met een gedicht van Rieteke Hoogendoorn “Ik ben een man in Israël”

Een gedicht n.a.v. Markus 2:1-12 , genezing van een verlamde.

Jan nodigt ons uit voor een drankje en  om na te praten .

Lieneke Jopse.