‘De weg die Hij moest gaan’

was het thema op de paasbijeenkomst donderdag 30 maart 2023 gehouden in de Vijverhof.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, sprak een welkomstwoord. Wat een geweldige opkomst!. Een bijzonder welkom voor onze gasten die de sfeer wel eens wilden proeven. We zijn blij met en trots op uw aller aanwezigheid. We gaan ook genieten van het koor o.l.v. Cor Resseler, intussen al 22 zangers en zangeressen sterk.

“Ik wens u een inspirerend samenzijn. Hem zei de victorie”. Nico ging voor in gebed en vroeg een zegen over deze middag.” Dat het mag strekken tot eer van U”.

Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan,                         Zingt nu de Heer! Hij is getrouw

maakte de nacht tot morgen.                                ook als wij niet meer hopen,

Hij die ons riep in ’s Vaders naam,                        bloeien aan dorens van rouw

heeft ons bevrijd van zorgen.                                 lachend de rozen open.

Piet Brouwer zorgde weer voor de techniek zodat iedereen het programma mee kon lezen.

Misschien vraagt u zich wel eens af hoe we de liederen bij elkaar zoeken. We proberen zorgvuldig een lied te vinden bij het gelezen Bijbelgedeelte. Ik zal u twee voorbeelden noemen.

*Mattheus 20:17-19. “En toen Jezus naar Jeruzalem ging……..” Als samenzang kwamen we uit op lied 536 vers 3 “Opgang naar Jeruzalem”. Voor het koor kozen we Hosanna!.

De eerste keren dat we dat lied oefenden was het nogal rommelig. Dit ontlokte iemand de opmerking “In Jeruzalem zal het ook niet allemaal geordend verlopen zijn toen Jezus aan kwam rijden op een veulen. De mensen waren blij, enthousiast, uitbundig, zwaaiden en juichten Hosanna!”.

*Lucas 23:8-12 “…….En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets…..” Wat is er dan mooier dan het lied “Waarom bleef U zo stil”.

Waarom bleef U zo stil                                       Waarom bleef U zo stil

toen ze U vroegen                                               toen ze U sloegen

bent u de Koning der Joden?                             en aan het kruis wilden doden?

Het prachtige lied Via Dolorosa hoorde natuurlijk ook in het programma.

Langs de Via Dolorosa

heel die lange lijdensweg

ging de Christus onze Koning als een Lam.

Het verhaal “Het Paasfeest van de klokkenschipper” ging over een schipper die op last van de vijand in oorlogstijd 24 luidklokken moest vervoeren naar Duitsland. Dit zinde de schipper niet, hij had het er moeilijk mee. Raakte alles kwijt, maar kreeg vrede in zijn hart.

Jan verzorgde de afsluitende woorden. Cor Resseler kreeg een extra bedankje. “Je bevlogenheid en expertise worden enorm gewaardeerd”. Cor kreeg een presentje.

Hierna werd Piet Brouwer in het zonnetje gezet. “Hartelijk dank voor al het werk dat je als technicus voor ons doet”. Piet kreeg een mooi boeket.

Maar, wat schets mijn verbazing toen Piet daarop naar voren liep en het boeket aan mij (Lieneke) overhandigde als dank voor al het werk dat ik zelf doe. Erg lief! Maar in principe doen we alle werkzaamheden met elkaar. Ieder met de hem of haar gegeven gaven. Volgens mij zijn we een goed team. Maar toch, dank jullie wel voor het mooie boeket!

Jan sloot af met gebed. “Dank voor deze bijzondere middag. We mogen in de stille week toeleven naar Goede Vrijdag en Uw Opstanding. Overwinning van de dood en een uitzien naar een nieuwe hemel en aarde”. 

Binnenkort komt de dag

dat ik Hem begroeten mag

mijn problemen zijn voorbij

Jezus komt en ‘k weet dat Hij

mij een plaats heeft bereid

vrede tot in eeuwigheid

wat een dag, o wat een dag, zal dat zijn.

Tot slot zongen we staande het “U zij de glorie”.

Lieneke Jopse