Jaarvergadering

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdagmiddag 15 maart 2022 in De Hof van Ammers om 14.00 uur.

Opgeven vóór 8 maart via emailadres opgave@pcobliesveld.nl

AGENDA

1-Opening door de voorzitter.

2-Notulen jaarvergadering dinsdag 19 oktober 2021.

3-Financieel verslag door onze penningmeester, Ali Rijkse-Korver, over 2021.

*Jaarrekening.

*Verslag kascommissie.

*Benoeming nieuwe kascommissie.

*Begroting 2022.

4-Jaarplan 2022.

5-Bestuursverkiezing.

Deze keer niet aan de orde.

6-Rondvraag.

7-Pauze.

8-Hr. D. Zwijnenburg is onze gast. Hij gaat ons alles vertellen over het zelf maken van wijn.

9-Sluiting door onze vicevoorzitter.

Na afloop napraten onder het genot van een drankje.

Wilt u de presentielijst tekenen?