Nieuwsbrief 11 -2021

Hieronder de nieuwsbrief waarin verwerkt de notulen van de jaarvergadering en het verslag van de presentatie over de schatten van de Dom te Utrecht.

Jaargang 15 – nr. 11: november 2021

www. pcobliesveld.nl

Deze maand:

  1. Nico Jongerius (voorzitter): Verzoek van een bijna 100-jarige;
  2. Uit het bestuur: Jaarvergadering 2021;
  3. Activiteiten 2021/2022;
  4. Ledenbijdragen en verslagen;
  5. Rubriek Wist u dat?

Verzoek van een bijna 100-jarige

Eén van de activiteiten die de bewoners van de Hof van Ammers erg misten tijdens het afgelopen 1 ½ jaar is het zanguurtje. Hoe verheugd was men dat dit zanguurtje weer door kon gaan en eens in de twee weken kruipen Janny Brokking en ik, afwisselend, met het grootste plezier  achter de piano. Zo tegen kwart over twee ’s middags beginnen de vrijwilligers de deelnemers op te halen die slecht ter been zijn en zo rond kwart voor drie zit iedereen klaar met de liederenbundel voor de neus. De grote flap-over en de viltstift zijn stand-by en de nummers van de liederen die men wil zingen worden genoteerd. Prachtige liederenbundels zijn het, speciaal samengesteld voor “Open Vensters” en hier in de “Hof van Ammers”. Keuze genoeg en natuurlijk staan er liederen in de top tien van het verzoekprogramma. Er gaat geen keer voorbij of “Scheepje onder Jezus’ hoede” moet gezongen worden. Voluit gaat men ervoor en wanneer het lezen en soms ook het denken wat moeilijker wordt; het vinden van de woorden en het zingen van de tonen, het gaat als vanzelf: Eén groot feest is het steeds weer en het uurtje vliegt voorbij. Zo kon het gebeuren dat ik laatst achter de piano zat; bezig om het laatste lied “Er gaat door alle landen”, te begeleiden. Terwijl ik daar zo aan het spelen was kwam een hoogbejaarde mevrouw in de rolstoel steeds dichterbij. Haar gehoor was achteruitgegaan en ook haar gezichtsvermogen was door de jaren heen verslechterd. Langzaam, heel langzaam kreeg ze de rolstoel van de plaats en stuurde ze mijn kant op. Terwijl ik aan het spelen was en het lied enthousiast werd meegezongen reed ze tegen me aan en terwijl ik opzij keek, omdat ik dacht dat ze achter me langs wilde,  maakte ik uit de beweging van haar mond en uit haar gefluister op dat ze zei:

 

“Er ruist langs de wolken!!” 100 Jaar zal ze over enkele weken

worden als ze het mag beleven, maar dit lied was haar kennelijk

zo dierbaar dat ze op haar wijze mij daarop attendeerde.

Natuurlijk; dit zou het laatste lied worden deze middag

en ik denk dat ik nog nooit zo m’n best heb gedaan

om de piano “hemels” te laten klinken.

“Kent gij, kent gij, die naam nog niet ?”

Nico Jongerius

Jaarvergadering d.d. 19 oktober 2021

De jaarvergadering van 19 oktober jl. mocht zich in een ruime belangstelling verheugen.

Een ware invasie viel te constateren toen maar liefst 7 personen/leden uit het appartementengebouw De Rede in Nieuwpoort ter vergadering verschenen. Een bewijs dat Jan Frederikze zijn werk prima verricht en dat mag ook wel eens gezegd en geschreven worden.

Notulen van de jaarvergadering PCOB-Liesveld gehouden op dinsdag 19 oktober 2021 in het Herv. Centrum in Groot-Ammers.

62 personen hebben zich aangemeld.

55 personen hebben de presentielijst getekend.

7 personen konden vanwege diverse omstandigheden toch niet komen.

1-Opening.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, sprak een welkomstwoord.

Hartelijk welkom na zo lange tijd en wat een prachtige opkomst. Eindelijk kan het dan en daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor.

We zongen gezang 444 LvdK1973: Grote God, wij loven U.

Grote God wij loven U                                                    Alles wat U prijzen kan,

Heer, o sterkste aller sterken!                                      U, de Eeuw’ ge, Ongeziene,

Heel de wereld buigt voor U                                         looft Uw liefde’ en zingt ervan

en bewondert Uwe werken.                                         Alle eng’ len, die U dienen,

Die Gij waart te allen tijd,                                              roepen U nooit levensmoe

blijft Gij ook in eeuwigheid.                                          Heilig, heilig, heilig toe!

Heer, ontferm U over ons,

open Uwe Vaderarmen,

stort Uw zegen over ons.

Neem ons op in Uw erbarmen.

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.

Nico las Psalm 121, een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal. De Heer is uw Bewaarder van nu aan tot in eeuwigheid.

Nico ging voor in gebed.

“Deze woorden mogen ons dragen. De woorden van deze psalm droegen ons in al onze omstandigheden. U bewaart ons en U bent er dag en nacht”.

Samen willen we nu gedenken, zo mogelijk staande, hen, voor wie het eeuwigheid geworden is gedurende het bestuurlijke jaar 2020.

De namen van de overledenen werden in alfabetische volgorde voorgelezen.

8 personen zijn ons door de dood ontvallen. De Heere vertrooste de nabestaanden.

2-Notulen van de jaarvergadering van dinsdag 18 februari 2020.

Deze worden goedgekeurd.

3-Penningmeester.

Financieel verslag door onze penningmeester mevr. Ali Rijkse-Korver.

Ali doet verslag en er zijn geen vragen.

De kascommissie is deze keer apart van elkaar bij Ali geweest om controle uit te voeren.

Dit i.v.m. de corona maatregelen.

Mevr. A.E. Zwijnenburg-Mourik kwam 10 februari en hr. T. Janse 11 februari.

Hr. Janse doet verslag “Alles keurig verzorgd”.

De nieuwe kascommissie bestaat uit hr. T. Janse en mevr. G.Baan-Spruytenburg.

Nieuw reserve lid is hr. H. Mul.

De begroting 2021 werd gepresenteerd.

Mevr. T. Luik vraagt hoe het komt dat de drukkosten nu lager uitkomen.

Antwoord: Onze nieuwe redacteur, Cor Resseler, heeft alles in eigen beheer. Daardoor kunnen de kosten lager blijven.

We kunnen de penningmeester déchargeren.

4-WBTR.

Nico ligt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen toe.

Deze wet heeft voor ons niet veel consequenties. Wij zijn een afdelingsbestuur en vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de PCOB landelijk als rechtspersoon. Er zijn twee zaken die geregeld moeten worden. Het bestuur stelt voor om de penningmeester de vrije hand te geven tot een uitgave van max € 500,– Gaat u hiermee akkoord? Ja.

Verder dient alles wat er gebeurd nauwkeurig genotuleerd te worden. De notulen van de bestuursvergaderingen moeten daarom voortaan ondertekend worden door de bestuursleden.

5-Activiteiten.

I.v.m. ziekte van Ariena Jongejan leest Lieneke Jopse een terugblik 2020 en jaarplan 2021/2022 voor. Alles onder voorbehoud van de dan geldende corona regels.

I.v.m. ziekte van Lijda van Dijk geven Teuni Verdoold en Jan Fredrikze  namens de fietscommissie een terugblik 2020.

“Luchtfietsen” Er waren nl. geen fietstochten.

Ja, fietstochten Teuni, we hebben niks te vertellen deze keer, jammer hè?

De fietstochten hebben in 2020 niet op de agenda gestaan.

Daar was niets aan te doen, dat heeft corona gedaan.

Niets ging er door wat was dat een pech.

Dus dat jaar niet met de fietsers weg.

Ik werd al gebeld ,we gaan zeker de verregende tocht herhalen?

Misschien schijnt de zon, dat kan nu echt niet, dat is zeker balen.

Ja, ik begrijp dat wel maar het wordt echt niets.

Het is wel buiten en je zit wel op de fiets.

We kunnen nergens koffie drinken, vroeger namen we dat mee.

Wildplassen mag niet, maar je kunt nergens naar de w.c.

En dat er bij, er geven weinig mensen zich op.

Misschien een paar, dat is voor de fietscommissie een flop.

We hopen in 2021 weer data te kunnen prikken.

Lijda, Jan en ik doen dan weer wegen en wikken.

Teuni we hebben niet meer te vertellen deze keer.

We hopen een volgende jaarvergadering meer!

We stoppen er mee, het bestuur heeft nog meer te doen.

 Lijda, Jan en ik gaan weer iets bedenken voor het volgende seizoen.

Teuni, hartelijk dank voor je bijdrage.

Nico bedankt alle vrijwilligers. “Onze steun en toe verlaten”

In het bijzonder denken we met dankbaarheid terug aan al het werk dat Aart Burger als redacteur voor ons gedaan heeft.

6-Bestuursverkiezing.

Aangezien er geen namen van tegenkandidaten ingeleverd zijn is Jan Fredrikze per acclamatie herkozen.

Jan zal naar beste vermogen zijn steentje weer bijdragen.

7-Rondvraag.

*Mevr. H. Ooms heeft in het Magazine een artikel gelezen over positieve gezondheid. De vraag is of hier een middag mee gevuld kan worden.

Antwoord: We nemen het mee voor onze activiteitencommissie.

*Hr. H. de Graaf vraagt of er nog een mogelijkheid is om een reisje te maken.

Antwoord: Er ligt nog een kant en klaar reisje op de plank. Alles onder voorbehoud van de dan geldende corona regels.

*Mevr. T. Luik memoreert aan een gezellig samenzijn dat ze zag toen ze in de Hof van Ammers was. Dit bleek om de verjaardag van hr. H. de Graaf te gaan. Spontaan werd hij toegezongen.

Toen bleek er nog een jarige in ons midden te zijn. Ons kascommissielid hr. T. Janse. Ook hij werd toegezongen. Heren, van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie nieuwe levensjaar.

Jan Fredrikze sluit het officiële gedeelte af met een gedicht van Miranda Vlieland “Wanneer wij God wat vragen”.

Wanneer wij God wat vragen

Zal Hij ons dan verstaan?

Want wij vragen soms heel veel

en we willen dat het volgens ons plan zal gaan.

Maar het is niet aan ons

dat de gebeden worden verhoord.

En soms komt het wel later

maar anders dan we hadden verwoord.

God kan ons verstaan,

Hij luistert naar ons,

Hij kent de verlangens van ons hart.

Hij laat het niet ongestoord.

Hij wil er voor ons zijn,

in alles in ons leven.

Maar de gebedsverhoring kan anders gaan

dan dat we dachten te beleven.

God houdt van ons

Hij zal in alles voor ons zorgen.

In alles zal Hij dat doen

dat deed Hij gisteren,

maar ook vandaag en morgen.

8-Pauze.

9-PowerPoint presentatie door hr. N. Jongerius, educatief medewerker Open Dom Utrecht.

Thema: “Ontdek de verborgen schatten van de Dom”.

Ik zal proberen u een impressie te geven van deze middag. Mocht u dit niet voldoende vinden dan kunt u altijd nog een echte rondleiding overwegen.

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als kathedraal van het R.K. bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. De Domtoren is met zijn ruim 112m. hoogte de hoogste kerktoren van Nederland. Tot de beeldenstorm in 1566 was de Domkerk rooms katholiek. De beeldenstorm kwam omdat de mensen ontevreden waren over de macht en rijkdom van de kerk. De meeste mensen waren juist arm. De beelden werden kapot geslagen. Dat kun je nu nog terugzien. Sinds 1580 is de kerk protestant. Toen er in 1674 een storm over Nederland trok stortte door een windval een deel van de kerk in. Nu is er tussen de toren en het andere deel een plein. De toren had verschillende functies. In de eerste plaats diende hij als klokkentoren. Daarnaast werd de toren gebruikt als privé kapel van de bisschop en als woning en uitkijkpost van de torenwachter.

De opbouw van drie stapsgewijs versmallende delen is origineel. In de volksmond wordt het ook wel Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd.

De eerste steen werd gelegd door Jacob van Oudshoorn, deken van het Domkapittel en later bisschop, en door Gijsbert van Everdingen, de oudste dom kanunnik.

De kruisgang met pandhof ligt ten zuiden van het koor. Het toegangspoortje is ontworpen door Joseph Cuypers en versierd met een afbeelding van Sint-Maarten. Boven de vensters zijn scènes uit het leven van Sint- Maarten uitgebeeld. O.a. Sint-Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar. Sint-Maarten wordt door het volk tot bisschop van Tours uitgeroepen.

Op 21 oktober 1528 vond in het kapittelhuis de officiële overdracht plaats van het wereldlijke gezag van de bisschop aan keizer Karel 5 in de persoon van stadhouder Antoine de Lalaing. Hiermee kwam er een einde aan de zelfstandigheid van het Sticht.

Op 23 januari 1579 werd in het kapittelhuis de Unie van Utrecht ondertekend, die de grondslag legde voor de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Op de deuren van de Domkerk zijn de 7 werken van Barmhartigheid uitgebeeld door beeldhouwer Theo Vathorst.

*De hongerigen spijzen *De dorstigen laven *De naakten kleden *De vreemdelingen herbergen *De zieken bezoeken *De gevangenen bezoeken *De doden begraven.

Mattheus 25:35-36

In de Domkerk zelf is natuurlijk ook van alles te zien. O.a. het evangelistenraam. Hier zijn de vier evangelisten op afgebeeld, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Hierop zijn ook de vier elementen te zien. Lucht en vuur boven, water en aarde onder. Boven de vier evangelisten is het kruis afgebeeld samen met een doornenkroon en druppels bloed. Het kruis symboliseert de dood van Christus, de lichte kleuren staan voor Zijn opstanding.

Een beschilderd stenen altaar retabel geeft een voorstelling van Anna te Drieën. De heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus. De heilige Anna werd in de 15de eeuw één van de bekendste en geliefdste heiligen. Als grootmoeder van Jezus dacht men haar bijzondere macht toe als hemelse voorspreekster. Anna te Drieën wordt ook wel de “aardse drie-eenheid” genoemd. Trinitas Terrestris.

Misschien nog aardig om de legende te vertellen van Catharina van Alexandrië.

Catharina kwam uit een roemrijk patriciërs geslacht en was de dochter van Costus, de gouverneur van Alexandrië. Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan en beloofde Hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Hij stuurde 40 heidense filosofen op haar af om haar te bekeren tot het heidendom. Maar in plaats daarvan werden de geleerden tijdens de discussies met Catharina bekeerd tot het Christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten zaten. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem. Toen wilde hij haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch om haar te onthoofden. Uit haar hals wond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde.

Met de instelling van het City Pastoraat Domkerk in 1970 veranderde de functie van de Domkerk van een gewone wijkkerk naar een centrum van liturgie en kerkmuziek. De Dom heeft indrukwekkende bogen en gewelven. Op één van die bogen staat De Alfa en De Omega. De eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Het begin en het einde.

Zo was dat toen. Zo is dat nu.

Onze God is en blijft De Alfa en De Omega.

10-Sluiting.

Lieneke bedankt Nico voor de mooie presentatie en sluit af met een gedicht van Isaac Da Costa over de Dom  “Wachter, wat is er van de nacht?”.

Zie bijlage

Het gedicht dat Lieneke Jopse voordroeg als afsluiting van de vergadering is onderstaand in de nieuwsbrief opgenomen, mede omdat daar vraag naar is.

Wachter, wat is er van den nacht?

Domtoren, Gij wachter hoog boven de stad,

Ziet Gij den redder al naken?

Toren der eeuwen zoo kostbare schat

Domtoren wil over ons waken.

Ik heb in de Meimaand van ’40 gebeên

Dat w’Uw kracht en Uw pracht mochten houwen,

Er ligt in Uw stoere massa van steen

Zoo’n rustig, zoo’n veilig vertrouwen.

Gij trotseerdet den storm, Gij trotseerdet den brand

Geen schennende hand kon U raken,

Domtoren, Gij wachter in ’t hart van het land,

Ziet Gij den redder al naken?

Ziet uit naar de redders door vlam en door vuur,

Zie uit door de nev’lige luchten.

Nadert de stonde reeds, nadert het uur?

Ziet Gij den vijand al vluchten?

Domtoren, wachter Gij van den nacht,

Zie uit over Lek, over Grebbe.

Zie, of ze de Betuwe al in hun macht

Zie, of ze de Veluwe hebben!

Ze komen, de helden van Schelde en Rijn

Ze komen uit Oosten en Zuiden

Gij, Toren zult d’eerste aanschouwer zijn.

Dra zal Uw vreugdeklok luiden.

Dit gedicht is van Isaäc da Costa (1798 – 1860)

ACTIVITEITEN

Uitnodiging viering 15-jarig bestaan

Dinsdag 23 november viert PCOB-Liesveld het 15 jarig bestaan van haar afdeling.

Het Liesvelds Accordeon Trio zal hier een bijdrage aan leveren. 

Locatie: Herv. Centrum in Groot-Ammers.

Aanvang: 14.00 uur.

Voor zover nu bekend is aanmelden verplicht.

Telefonisch 0184-684165 of via de mail fam.jopse@gmail.com.

Oproep deelname kerstkoortje

Dinsdag 14 december is onze kerstviering in het Herv. Centrum in Groot-Ammers om 14.00 uur.

Het thema is “Licht in de nacht”.

Helaas kan mevr. Gerry Kortlever, wegens haar gezondheid, ons niet begeleiden op de piano. Gelukkig hebben we Cor Resseler bereid gevonden voor haar in te vallen. Zelfs een koortje is mogelijk.

Zingt u mee? U bent van harte welkom om te oefenen op maandag 29 november, 6 en 13 december in de Vijverhof om 15.30 uur.

Vriendelijke groet,

Lieneke Jopse

Bijdragen van leden en verslagen

(Snuffel)rondje Nieuwpoort

We wonen nu ruim 1½ jaar in ons penthouse in Nieuwpoort met nog steeds het wondermooie uitzicht op de polder. Prachtige vergezichten en staande op ons balkon genietend van indrukwekkende beelden bijvoorbeeld bij onweer. Wat kunnen bliksemschichten mooi (maar ook gevaarlijk) zijn! We hebben ons jaartje Nieuwpoort echt als verkenningsjaar beschouwd en al wandelend en fietsend genieten van het moois dat “onze” stad biedt.

Eén van onze rondjes is het wandelen door het nieuwbouwgebied van Langerak waar steeds meer nieuwe woningen verschijnen. De verscheidenheid in woningtypen doet zeer aantrekkelijk aan, niet dat we daar wel zouden willen wonen, daarvoor is ons penthouse en uitzicht te mooi. Na het nieuwbouwgedeelte kunnen we kiezen: over het bruggetje via de Slotlaan naar de Lek of doorlopen naar de Wielweg en dan naar de Lek want die rivier blijft toch altijd trekken. Rondkijkend kom je dingen tegen die interesse opwekken zoals een heel oude vrachtwagen die ergens staat te staan. We hebben het vehikel (nog) nooit zien rijden en de parkeerplaats waarop de auto staat wordt toch zo langzamerhand groen…….. Even verderop kom je nog iets merkwaardigs tegen, namelijk een stapel gemetselde (gele) stenen die duiden op een bouwwerk wat daar mogelijk gestaan heeft. Misschien komen we nog eens achter de geschiedenis van de vrachtwagen en de gemetselde stenen/pilaar/steunbeer of iets dergelijks. Wie weet!

Doorlopend arriveren wij in de vestingstad. Uiteraard volgt dan een wandeling langs/op de vestingwal naar het hoogste punt, de ronde bank met de tafel waarop de windwijzer. Die plaats, zo dicht bij de rivier, nodigt uit om daar te gaan zitten en te genieten van het uitzicht op de rivier en de (drukke) scheepvaart, maar ja, dat denken meer mensen en is de bank toch vrijwel altijd wel bezet. Vervolgens komen we dan via het wandelpad onder de wal langs een rij bloeiende of net uitgebloeide hortensia’s. Een pareltje tijdens de wandeling. Daarna slaan we de weg naar huis in en zit het uurtje wandelen erop! Het is echt een aanrader.

O ja, voor ik het vergeet: de Historische Kring verzorgde dit jaar voor nieuwe bewoners een rondleiding door het vestinggedeelte van de stad. Er werd druk gebruik van gemaakt en kregen we een indruk van alle bijzondere panden die Nieuwpoort bezit. De rondleiding eindigde bij de stadsboerderij. Een boerderij exploiteren midden in de stad zou nu, om milieutechnische redenen, niet meer mogelijk zijn…….. Het werd een interessante middag en het wordt voor ons tijd om toch maar eens lid te worden van de Historische Kring!

Dit zijn zo maar wat herinneringen en beelden van ons eerste jaar in Nieuwpoort. Er valt echt nog wel meer te schrijven maar dan wordt teveel plaatsruimte ingenomen, dus u zult in de toekomst wellicht wel eens wat meer van ons lezen.

Dini en Cor Resseler

Wist u dat………???

  1. De KBO/PCOB zich sterk maakt voor het behoud van de mogelijkheid zgn. mantelzorgwoningen te realiseren?

De mantelzorgwoning draagt eraan bij dat de zorg dichtbij geleverd kan worden.

Samen met de ANBO zal op 25 oktober hiervoor in de Kamer gepleit worden.

  1. De KBO/PCOB blijft aandringen op pensioenindexatie per 2022.
  1. Griepdeskundige Ted van Essen (Tijd voor Max)  aandringt op het halen van een griepprik.

Juist omdat er in het afgelopen jaar nauwelijks griep is geweest is onze weerstand verminderd en het halen (verkrijgen) van een griepprik heel verstandig.

Eindredactie:

Cor Resseler, 0184-641769/06-17912536

Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:

25 november 2021.